Regulamin

REGULAMIN

Akademii Języka Hiszpańskiego El Molino w Grodzisku mazowieckim

Zajęcia indywidualne

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 El Molino-Akademia Języka Hiszpańskiego, zwana dalej Szkołą, zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi edukacyjne, zwane dalej kursem, polegające na nauczaniu języka hiszpańskiego.

1.2 Klient może rozpocząć kurs po dokonaniu telefonicznego lub osobistego zgłoszenia udziału w kursie oraz akceptacji niniejszego regulaminu i cennika świadczenia usług.

2. NAUCZANIE

2.1 Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania w tym do:

  – prowadzenia zajęć przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach metodycznych i językowych

  – systematycznej oceny postępów w nauce Uczestnika kursu i wydania świadectwa ukończenia kursu.

2.2 Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników dostępnych na rynkach zagranicznych i w Polsce oraz wykorzystuje w nauczaniu szeroki asortyment dodatkowych środków dydaktycznych.

2.3 Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci od lat czterech, młodzieży i dorosłych.

2.4 Zajęcia prowadzone są w formie lekcji indywidualnych lub w małych grupach (2-6 osób).

3. UCZESTNICY KURSÓW

3.1 Uczestnik kursu zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.

3.2 Uczestnik kursu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się oraz poszanowania mienia Szkoły.

3.3 Nadmierne opuszczanie zajęć, brak postępów w nauce, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie opłat w terminie oraz wszelkie inne działania szkodzące Szkole i jej opinii mogą być podstawą do zakończenia przez Szkołę współpracy z Klientem.

4. RODZICE/ OPIEKUNOWIE

4.1 Rodzice/Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika kursu do momentu rozpoczęcia zajęć i od chwili końca zajęć (zgodnie z rozkładem kursu ustalonym przez Szkołę dla dziecka), nawet w wypadku gdy dziecko przebywa na terenie Szkoły lub budynku Szkoły.

4.2 Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do czynnego udziału w procesie edukacji językowej dziecka-uczestnika kursu poprzez utrzymywanie kontaktu ze Szkołą.

5. LEKCJE

5.1 Klient (pełnoletni uczestnik kursu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) określa w aneksie do niniejszego regulaminu częstotliwość zajęć (raz, dwa razy w tygodniu lub więcej) oraz czas trwania zajęć (45, 60 lub 90 min.).

5.2 Lekcje odbywają się według harmonogramu ustalonego z nauczycielem.

5.3 Klient ma prawo odwołać lekcję telefonicznie najpóźniej do godziny 22:00 dnia poprzedzającego lekcję. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną.

5.4 Klient ma prawo odrobić odwołaną w terminie lekcję, jednak tylko do końca kolejnego miesiąca. Termin odrabianej lekcji ustalany jest z nauczycielem.

5.5 W każdym miesiącu odbywają się najpierw lekcje podstawowe, przewidziane w harmonogramie, a następnie lekcje odrabiane z poprzedniego miesiąca.

5.6 W przypadku odwołania lekcji z winy Szkoły, odpowiednia ilość lekcji odliczana jest od opłaty za kolejny miesiąc. Istnieje możliwość odrobienia lekcji, w przypadku gdy Klient wyrazi takie życzenie. Termin lekcji ustalany jest z nauczycielem.

5.7 Klient ma obowiązek punktualnego przychodzenia na zajęcia. Spóźnienia z winy Słuchacza nie będą odrabiane.

6. OPŁATY

6.1 Za świadczone usługi Szkoła pobierać będzie opłatę miesięczną w wysokości zależnej od częstotliwości i długości zajęć, określonych w aneksie do regulaminu i zgodnie z obowiązującym w szkole cennikiem.

6.2 Klient zobowiązuje się regulować opłatę miesięczną za każdy miesiąc nauki z góry, do pierwszego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Szkoły lub gotówką w siedzibie Szkoły.

6.3 Istnieje możliwość opłaty za 15 zajęć z góry (5% rabatu) lub 20 zajęć z góry (7% rabatu).

6.4 W przypadku nie dokonania płatności w terminie, Klient zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych.

7. OKRES PROWADZENIA KURSU

1. Kurs prowadzony jest do czasu zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z kursu. Rezygnacja z kursu musi być zgłoszona z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zajęcia na kursie podczas letnich wakacji w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku są zawieszone, chyba że Klienta wyrazi chęć kontynuowania kursu w okresie wakacyjnym.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Każdy uczestnik kursu otrzymuje kopię niniejszego regulaminu i tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania.